Vedtægter

Udskriv

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Teaterklubben
Hjemsted er Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

 

§ 2 Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til teaterverdenen og derigennem udbrede interessen for og kendskabet til de kulturelle glæder.

 

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle fastansatte medarbejdere i Tryg Forsikring A/S, samt pensionister og efterlønsmodtagere fra Tryg Forsikring A/S.

 

§ 4 Indmeldelsesgebyr/kontingent
Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemmernes indmeldelsesgebyr og kontingenter, samt eventuelle tilskud fra Paraplyforeningen.

Indmeldelsesgebyr og kontingent betales via løntræk. Kontingentet betales forud hver måned.

Overgår medlemmet til pensionistmedlemskab eller andet, hvor løntræk ikke er muligt, opkræves kontingent for resten af kalenderåret.

Herefter opkræves kontingent i januar måned for et år ad gangen. Årskontingent svarer altid til 12 x månedskontingent.

Betales det opkrævede kontingent ikke inden 30 dage fra opkrævning, rykkes der en enkelt gang, hvorefter medlemmet efter 14 dage udmeldes uden yderligere varsel.

Ændring af kontingent og indmeldelsesgebyr vedtages på den årlige generalforsamling.


§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse kan tidligst ske 6 måneder efter indmeldelsen.
Udmeldelse foretages skriftligt til kassereren med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Medlemmer, der ved overgang til pension eller efterløn ønsker at fortsætte medlemskab jfr. §3, skal meddele dette til Teaterklubben inden fratrædelse.

Fratrædelse i øvrigt medfører automatisk udmeldelse af Teaterklubben pr. fratrædelsesdato.

 

§ 6 Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel ved meddelelse gennem passende elektronisk medie.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent.
  6. Valg af mindst 7 højest 10 bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

 

§ 7
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§ 8
Alle medlemmer har stemmeret. Stemmeret kan udøves af medlemmer ved fuldmagt, og hvert fremmødte medlem kan højest udøve stemmeret i henhold til en fuldmagt ud over sin egen stemme.§ 9
Afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet.

 

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom.

 

§ 11 Bestyrelse
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Der vælges mindst 7 højest 10bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Såfremt der ikke opstilles de 7 nødvendige medlemmer til bestyrelsen, skal den afgående bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt er ”Ophævelse af foreningen” (§14) eller et ændringsforslag til Teaterklubbens fremtidige virke og drift.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder inden udløbet af sin valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv blandt interesserede aktive medlemmer med virkning indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsens ændrede sammensætning meddeles medlemmerne inden 14 dage efter udskiftningen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer.

 

§ 12
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

 

§ 13 Klubbens midler og regnskab
Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen.

Regnskabsåret er 01.01 til 31.12.

Det skal af dagsorden til generalforsamling fremgå, hvis der er fremkommet forslag om ophævelse af foreningen.

I tilfælde af aflyste eller konkursramte forestillinger, hvor billetterne ikke bliver refunderet, hæfter Teaterklubben ikke for værdien af købte billetter i forhold til medlemmerne. Det samme gør sig gældende, såfremt billetter bortkommer eller ikke er nået frem med almindelig post, når disse er fremsendt mindst 7 hverdage før en forestilling.

 

Såvel kasserer som et udpeget bestyrelsesmedlem skal have fuld adgang til foreningens bankkonto.

 

Foreningen kan, såfremt det skønnes nødvendigt af bestyrelsen, anmode banken om et midlertidigt overtræk.

 

§ 14 Ophævelse af foreningen
Ophævelse af Teaterklubben kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelse af foreningen.

Såfremt generalforsamlingen vedtager at ophæve Teaterklubben, skal foreningens eventuelle formue tilfalde Paraplyen.

 

§ 15 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft 01.07.2018.

Tuesday the 2nd. Affiliate Network Reviews. Teaterklubben © 2013-2019
Copyright 2012

©